Capik Dariusz P.W. ATENA CIMM

Ubezpieczenie mienia - problemy interpretacyjne na bazie kodeksu cywilnego i klauzul szczególnych
1. Sposób klasyfikacji ryzyka - forma klasyczna i all risk
2. Procedura zawarcia umowy - jej wpływ na treść i realizację zobowiązania odszkodowawczego
3. Klauzule szczególe
4. Zmiana treści umowy a przepisy prawa zamówień publicznych
5. Obowiązki ubezpieczającego a prawo zakładu ubezpieczeń do odmowy wypłaty odszkodowania