Likwidacja szkód

CERTUM świadczy pełną obsługę brokerską szkód ubezpieczeniowych, zarówno tych dotyczących zawartych za naszym pośrednictwem polis, jak i z ubezpieczeń OC sprawcy, gdy poszkodowanymi są nasi klienci. Naszym celem jest uzyskanie przez naszego klienta pełnego należnego odszkodowania na warunkach i w terminie zgodnym z umową ubezpieczenia.

 

Podstawowy serwis szkodowy obejmuje:

  1. przyjęcie zgłoszenia, przeanalizowanie go i po niezbędnym uzupełnieniu przekazanie zgłoszenia do ubezpieczyciela
  2. informowanie klienta o niezbędnych dokumentach i informacjach
  3. koordynowanie oględzin miejsca / przedmiotu szkody
  4. udzielanie odpowiedzi na pytania ubezpieczyciela
  5. kompletację i analizowanie dokumentacji szkodowej
  6. monitorowanie terminowości czynności likwidacyjnych ubezpieczyciela
  7. analizowanie decyzji szkodowych
  8. sporządzanie odwołań od niekorzystnych rozstrzygnięć dotyczących szkód
  9. składanie skarg do KNF-u i Rzecznika Ubezpieczonych
  10. przygotowywanie dokumentacji do sporu sądowego

 

Pełny serwis szkodowy oferujemy dla klientów objętych kompleksowym serwisem brokerskim. Zakres pełnego serwisu zawiera w sobie czynności z wariantu podstawowego poszerzone o szkolenie pracowników klienta z zasad likwidacji szkód oraz obowiązków wynikających z zawartych umów ubezpieczenia, a także przygotowanie materiałów informacyjnych, instrukcji i procedur oraz miesięczne lub kwartalne raportowanie o stanie likwidowanych szkód. Klienci objęci pełnym serwisem szkodowym, jako poszkodowani, mogą także zlecać dochodzenie odszkodowań z ubezpieczeń OC sprawcy szkody bez dodatkowych kosztów.