Ubezpieczenie OC

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej może stanowić zabezpieczenie w przypadku roszczeń cywilno-prawnych w trzech płaszczyznach:

  1. Obrony interesów ubezpieczonego przez ubezpieczyciela przed nieuzasadnionymi roszczeniami lub roszczeniami zawyżonymi
  2. Zapłaty przez ubezpieczyciela odszkodowania i/lub zadośćuczynienia
  3. Pokrycia przez ubezpieczyciela kosztów postępowania sądowego

 

 

W ubezpieczeniu OC niezmiernie doniosłą rolę odgrywa wysokość sumy gwarancyjnej, która powinna być dostosowana m.in. do rozmiaru prowadzonej działalności, rodzaju i wartości posiadanego i użytkowanego mienia, rodzaju prowadzonej działalności, rynków docelowych i innych aspektów. Suma gwarancyjna może być określona na jedno i wszystkie zdarzenia (z tzw. agregatem) lub też na jedno zdarzenie bez ograniczenia liczby zdarzeń (bez agregatu).

 

 

Zakres ubezpieczenia OC powinien być skonstruowany w taki sposób, aby odpowiadał on w możliwie największym stopniu zakresowi odpowiedzialności ubezpieczonego, a w szczególności nie powinien on pomijać ryzyk kluczowych takich jak np. odpowiedzialność cywilna pracodawcy za wypadku przy pracy czy odpowiedzialność cywilna za produkt.

 

 

Chcesz poznać warunki ubezpieczenia OC dla Twojej firmy? 
Skontaktuj się z nami:
Kontakt