Karty produktów (IDD2)

Ubezpieczenia majątkowe, komunikacyjne, finansowe

Allianz Polska TUiR S.A.

ALLIANZ Karta produktu Allianz Biznes
ALLIANZ Karta produktu Cargo

Atradius  
Aviva TUO S.A.

AVIVA Karta Produktu OC ogólne
AVIVA Karta produktu Grupowe NNW

AXA TUiR S.A.

AXA Karta Produktu Sprzęt Elektroniczny
AXA Karta Produktu Mienie

Chubb  
Coface  
Colonnade  
Compensa TU S.A.

COMPENSA Karta Produktu Wszystkich Ryzyk Montażu
COMPENSA Karta Produktu Wszystkich Ryzyk Budowy
COMPENSA Karta Produktu Sprzęt Elektroniczny
COMPENSA Karta Produktu Utrata Zysku
COMPENSA Karta Produktu Mienie od Ognia
COMPENSA Karta Produktu Mienia od Kradzieży
COMPENSA Karta Produktu Maszyn od Awarii
COMPENSA Karta Produktu Maszyn Budowlanych
COMPENSA Karta Produktu Mienie All Risk
COMPENSA Karta Produktu Mienie
COMPENSA Karta produktu OC ogólne

Concordia Polska TUW  
STU Ergo Hestia S.A. HESTIA Karta Produktu Auto-Szyby
HESTIA Karta produktu NNW komunikacyjne
HESTIA Karta produktu Assistance
HESTIA Karta produktu AutoCasco
HESTIA Karta produktu OC komunikacyjne
Euler Hermes TU S.A.  
Generali TU S.A. GENERALI Karta produktu D&O
Gothaer TU S.A. GOTHAER Karta produktu OC ogólne
InterRisk TU S.A. INTERRISK Karta produktu OC komunikacyjne
INTERRISK Karta produktu AC, NNW, Szyby, ASS
KUKE S.A.  
Lloyd's

Lloyd's Karta produktu ubezpieczenia koni
Lloyd's Karta produktu ubezpieczenia Riders Casco
LEADENHALL Karta produktu D&O

PZU S.A. PZU Karta produktu AC, NNW, Szyby, ASS
PZU Karta Produktu CAR-EAR

PZU Karta produktu Doradca (pakiet)

PZU Karta Produktu OC ogólne
RESO RESO Karta produktu Biznes Pakiet
TUW TUW  
TUW "TUZ"  
UNIQA TU S.A. UNIQA Karta produktu OC komunikacyjne
UNIQA Karta produktu Assistance
UNIQA Karta Produktu NNW komunikacyjne
UNIQA Karta produktu AutoCasco
UNIQA Karta produktu Mienie od wszystkich ryzyk
UNIQA Karta produktu OC ogólne
UNIQA Karta produktu Cargo
TUiR Warta S.A. WARTA Karta produktu Assistance
WARTA Karta produktu NNW komunikacyjne
WARTA Karta produktu OC komunikacyjne
WARTA Karta produktu Szyby
WARTA Karta produktu Zielona Karta
WARTA Karta produktu AutoCasco

Niedoubezpieczenie i zasada proporcji

Deklaracja wartości sum ubezpieczenia do ubezpieczeń gospodarczych w szczególności do ubezpieczeń majątkowych m.in. od ognia i innych zdarzeń losowych, mienia od wszystkich ryzyk oraz ubezpieczeniach komunikacyjnych (np. auto-casco) niesie za sobą ryzyko niedoubezpieczenia. Opisując powyższe ryzyko należy najpierw zdefiniować pojęcia: suma ubezpieczenia i niedoubezpieczenie.

Czytaj dalej

OC przewoźnika - ubezpieczenie niedoskonałe

Transport to proces, w którym na każdym jego etapie wystąpuje ryzyko uszkodzenia, zniszczenia lub utraty przesyłki. Odpowiedzialność za skutki tych zdarzeń może spoczywać na różnych podmiotach: nadawcy, przewoźniku, spedytorze, odbiorcy, osobach trzecich. W przypadku zlecenia przewozu towarów firmie przewozowej, która posiada ubezpieczenie OCP, wydawać się może, że zlecający transport jest dobrze chroniony od ewentualnych skutków realizacji ryzyka transportowego.

Czytaj dalej

OC za produkt: kto i za co odpowiada

Wprowadzenie produktu do obrotu stanowi źródło ryzyka w każdej niemal firmie. Pozornie wydawać by się mogło, że ryzyko to dotyczy jedynie producentów, ale regulacje prawne w tym zakresie znacząco rozszerzają krąg podmiotów odpowiedzialnych za szkody wyrządzone przez produkt.

Czytaj dalej

Podlimity w ubezpieczeniu OC

Umowa ubezpieczenia zawiera wiele elementów, które w znaczącej ilości są instrumentami ograniczającymi zakres odpowiedzialności ubezpieczyciela. Są wśród nich definicje, wyłączenia, obowiązki, franszyzy i udziały własne oraz podlimity odpowiedzialności. Te ostatnie dość rzadko są regulowane w ogólnych warunkach ubezpieczenia (wyjątkiem są m.in. tzw. ubezpieczenia pakietowe dla firm z sektora MSP oraz ubezpieczenia mieszkań i domów). Najczęściej są one umieszczane w treści oferty ubezpieczeniowej, a następnie trafiają na polisę. Z podlimitami można spotkać się niemal w każdym rodzaju ubezpieczenia i za każdym razem jest to jeden z bardziej istotnych czynników ograniczających odpowiedzialność ubezpieczyciela, a tym samym jeden z ważniejszych, jaki należy brać pod uwagę przy ocenie i wyborze oferty ubezpieczenia.

Czytaj dalej

Ryzyko kredytu kupieckiego

Umowa handlowa lub o świadczenie określonych usług, która zawiera w sobie element kredytowy, obok zagrożeń związanych z brakiem lub niewłaściwym wykonaniem przedmiotu umowy, niesie ze sobą także zagrożenie brakiem zapłaty ceny w ustalonym terminie. O ile to pierwsze ryzyko dotyczy zamawiającego będącego jednocześnie kredytobiorcą, o tyle to drugie jest udziałem wykonawcy usługi lub sprzedawcy, który występuje też w roli kredytodawcy. Niezbędnym wydaje się w tym miejscu poszukanie odpowiedniej definicji samego ryzyka, jak i jego szczególnej postaci ryzyka kredytu kupieckiego.

Czytaj dalej

Świadczenia z tytułu zawału w ubezpieczeniach grupowych na podstawie OWU PZU, Allianz, Aviva, Uniqa, Hestii

W ubezpieczeniach grupowych na życie wielokrotnie widnieją świadczenia związane z zawałem serca. Mamy do wyboru: śmierć ubezpieczonego spowodowana zawałem serca, trwały uszczerbek na zdrowiu spowodowany zawałem serca, bądź też wystąpienie poważnego zachorowania tj. zawału serca. Przed wyborem danego towarzystwa ubezpieczeniowego warto uważnie prześledzić ogólne warunki ubezpieczenia, aby upewnić się jaką ochronę ubezpieczeniową w danym ryzyku proponuje Ubezpieczyciel. Szczególnie istotny jest również fakt, że każde towarzystwo ubezpieczeniowe może definiować zakres i przedmiot ubezpieczenia dowolnie, co oznacza, że np. zawał serca może w każdym towarzystwie ubezpieczeniowym być zdefiniowany w inny sposób.

 

Czytaj dalej

Szkoda całkowita z ubezpieczenia Auto–Casco (AC): definicje, zakres, likwidacja

Ubezpieczenia komunikacyjne dzielą się na obowiązkowe (OC posiadaczy pojazdów mechanicznych) oraz szereg dobrowolnych (m.in. Auto-Casco, Następstw Nieszczęśliwych Wypadków, Assistance, Ochrona Prawna). Należności z tytułu ubezpieczenia NNW, Assistance oraz Ochrona Prawna zostają uruchamiane w momencie zaistnienia potrzeby pomocy (prawnej, informacyjnej, materialnej lub na miejscu wypadku) czy też wypłaty świadczenia z tytułu uszczerbku na zdrowiu lub śmierci w wyniku wypadku.

Czytaj dalej

Ubezpieczenie D&O (Directors and Officers)

Czy polisa D&O to tylko kolejny produkt ubezpieczeniowy, czy też skuteczny instrument finansowy? Jakie są zalety i wady tego ubezpieczenia? Na co zwracać uwagę przy ocenie ofert oraz zawieraniu polisy mającej chronić członków władz spółki?

Czytaj dalej

Zalety gwarancji ubezpieczeniowych

Firmy usługowe, w tym zwłaszcza budowlane, dość często lwią część swojego zysku z kontraktów są zmuszone zostawić u zleceniodawcy w formie kaucji, która ma stanowić zabezpieczenie należytego wykonania kontraktu (w trakcie realizacji prac) lub właściwego usunięcia wad i usterek (w okresie udzielonej rękojmii i gwarancji).

Czytaj dalej